വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തപ്പോൾ ആനയുടെ സന്തോഷവും കളിയും കണ്ടോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *