ആനയെ പൊന്നുപോലെ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ് ആന തന്നെ എടുത്തു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *