പെണ്മക്കൾ ഉള്ള മാതാപിതാക്കൾ തീർച്ചയായും കാണുക വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ

പെണ്മക്കൾ ഉള്ള മാതാപിതാക്കൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , ശരി, തെറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് പൊതുവായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായ കാര്യങ്ങളെയാണ് സദാചാരം. നല്ല ആചാരം അഥവാ ശരിയായ ആചാരം സത്യാചാരം എന്നൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കാറുണ്ട് ,നമ്മളുടെമക്കൾ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ ആണ് എന്നാൽ കാമുകൻമാർ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ എല്ലാവിടെയും പോവാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെ ആണ് എന്നാൽ അങിനെ ഒരു കാമുകനും കാമുകിയും സ്കൂളിലെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ പാർക്കിലും മറ്റും ആ പോയി സമയം ചിലവഴിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങിനെ ആണ് നമ്മൾ ദിനം പ്രതി കണ്ടു വരുന്നത് അതും തന്നെ ആണ് പാർക്കിൽ ഇരുന്നു സംസാരിക്കുന്നതും ആണ് അവരുടെ പ്രധാന ഹോബി ,എന്നാൽ ഇത് ഒന്നും മാതാപിതാക്കൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ അതുമാത്രം അല്ല ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തു പുറത്തു പോയി ആഘോഷികുന പലരും ഉണ്ട് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് ഇത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/B6g5FzzHttk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *