പാപ്പാനു പോലും ഈ ആനയെ ഭയമാണ് . കാർക്കശ്യക്കാരൻ രാമചന്ദ്രൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *