നവരാത്രിയും ശനി രാശി മാറ്റവും സ്വപ്നം കാണാവുന്നതിനുമപ്പുറം നേട്ടം

നവരാത്രിയും ശനി മാറ്റവും നേട്ടം സ്വപ്നം കാണാവുന്നതിനുമപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ നടക്കും , ഒക്ടോബർ 15 മുതലാണ് ഇത്തവണ നവരാത്രി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം, കലശം സ്ഥാപിക്കുകയും നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ ദിവസം ഒരു വ്രതാനുഷ്ഠാനം നടത്തുകയും ചെയ്യും. നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ ദിവസം ശൈലപുത്രി മാതാവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ ദിവസം ശനി ദേവൻ ധനിഷ്ഠ നക്ഷത്രത്തിൽ അതായത് അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. തുടർന്ന് നവംബർ 4 ന് ശനി നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. നവരാത്രി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് സൂര്യഗ്രഹണവും സംഭവിക്കും. സൂര്യഗ്രഹണത്തിനുശേഷം ശനിയുടെ ഈ രാശിമാറ്റം വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും

. നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കും. പുതിയ വീട് വാങ്ങാം. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ഭൗതിക സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുകയും സന്തോഷകരമായ സമയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. പൂർവിക സ്വത്ത് ലഭിക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ചിന്തിക്കാതെ പണം ചെലവഴിക്കരുത്.ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. വിജയത്തിന്റെ വഴിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങി പുരോഗതിയുടെ പാത എളുപ്പമാകും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. വീട്ടിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/GSHD94fxqSY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *