ഈ ചെറ്റത്തരം ആനയുടെ വേണ്ടായിരുന്നു.. മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *