കലീമും വെങ്കിടേഷും കൊമ്പുകോർത്തപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

അരികൊമ്പനെ പിടിക്കാൻ വന്ന ആനകൾ കൊമ്പുകോർത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *