ഇടഞ്ഞ ആന ലോറിയിൽ നിന്നും ചാടി, ചതുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച സംഭവം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *