ഇടഞ്ഞ ആനക്ക് മുട്ടൻ ഇടി കൊടുത്ത് സ്വന്തം പാപ്പാനെ രക്ഷിച്ച കൊമ്പൻ ഉമാമഹേശ്വരൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *