വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കാട്ടാന

വനമേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുഷ്യർക്ക് എല്ലാം വളരെ ഭയം ള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് കാട്ടാനകൾ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ,
നമ്മൾ ഈയിടെ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും കട്ടിൽ നിന്നും കാട്ടാനകൾ ജന വാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ ഇറങ്ങി വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കേടുപാടുകളും ഒക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം മൂലം ഒട്ടനവധി പേരുടെ സ്വതുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജീവനും എടുത്ത സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം വർത്തയായതാണ് അത് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി വലിയ താപ്പാനകളുടെ ഒക്കെ പരിശ്രമ ഫലമായി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടും ഉള്ളു.

എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ കാട്ടാനകളെ മനുഷ്യൻ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അങിനെ കാട്ടാനായെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കാട്ടാനയെ കണ്ടത് ആണ് , കാട്ടാനയെ അകാരമിക്കുകയും ഇതുപോലെ ആനകളെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം ആണ് ഉള്ളത് , എന്നാൽ ആനകളെ വനമേഖലയിൽ ഇറങ്ങി കൃഷി നാശം വരുത്തുന്നതും വളരെ ശല്യം ആണ് ചെയുന്നത് , എന്നാൽ അത്രത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വാർത്തകൾ വരുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *