കാണ്ടാമൃഗവും ആനയും ഏറ്റുമുട്ടി പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്

ആനകളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്നറിയ പെടുന്ന ഒരു മൃഗം ആണ് ആനകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനകളെ എപ്പോ കാണുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഒന്ന് കൗതുകത്തോടെ നോക്കിപോകാറുണ്ട്. കറുപ്പിൽ ചന്ദന കളറുമായി ഒട്ടേറെ കരിവീരന്മാരെ നമ്മൾ പല ഇടങ്ങളിൽ ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ശരീര ഭംഗിയും കൊമ്പും തുമ്പികൈ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കാത്ത മനുഷ്യർ ഇല്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായതു കേരളത്തിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനപ്രേമികൾ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നിസംശയം പറയാം.

എന്നാൽ അങിനെ കാട്ടാനകൾ ആണ് നാട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്നു നാട്ടാനകൾ ആകുന്നുനത് എന്നാൽ ആനകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആണ് ,എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ കാട്ടാനകളും കാണ്ടാമൃഗവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യത കുറവ് ആണ് എന്നാൽ അങിനെ ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് , കാണ്ടാമൃഗവും ആനയും ഏറ്റുമുട്ടിയ ദിർശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇത് , എന്നാൽ ആനകൾ ആയി ഏറ്റുമുട്ടുവാൻ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ നിൽക്കാറില്ല കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവര്ക്കും ഭയം തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ കാണ്ടാമൃഗവും ആയി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് വളരെ അപൂർവ കാഴ്ച ആണ് , എന്നാൽ അങിനെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,
https://youtu.be/FFFjPjnU0nQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *