പഴം കാണിച്ചു പക്ഷെ കൊടുത്തില്ല. ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിനെ ആന കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *