2025 വരെ 9 നാളുകാർക്ക് ഗംഭീര ഗജകേസരി രാജയോഗം

ഗ്രഹങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവയുടെ സംക്രമത്താൽ മംഗളകരമായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അശുഭകരമായ യോഗങ്ങളും ഗ്രഹസംയോഗങ്ങളിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രഹം രാശി മാറുമ്പോൾ, അത് എല്ലാ രാശിചിഹ്നങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ സംക്രമണം മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഈ മാസം മുതൽ 2025 വരെ 9 നാളുകാർക്ക് അതി ഗംഭീര ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും ചേർന്ന് മീനരാശിയിൽ ഈ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇത് വളരെ ശുഭകരവും ശക്തവുമായ യോഗമാണ്.

 

 

ഈ യോഗം ചില രാശികളിൽ ശുഭഫലം നൽകും. അവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ വഴി തുറക്കുകയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരികയും ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗജം എന്നാൽ ആന, കേസരി എന്നാൽ സിംഹം. ജാതകത്തിൽ ആനയും സിംഹവും ചേർന്നാണ് ഈ യോഗമുണ്ടാകുന്നത് ഒരാളുടെ ജാതകത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും പരസ്പരം ദർശിക്കുമ്പോൾ ഗജകേസരിയോഗം ശക്തമായ ഒരു യോഗമായി മാറുന്നു, ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ഗജകേസരിയോഗം ഈ യോഗമുള്ളവർക്ക് അത്യധികമായ വിജയം നൽകുന്നു. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/DqOwjOUF9sc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *