ഇത്രയും ഭാഗ്യശാലിയായ വ്യക്തി വേറെ ഉണ്ടാവില്ല.. കിട്ടിയത് കോടികൾ വിലവരുന്ന സ്വർണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *