തിരുവനന്തപുരത്ത് ആന ഇടഞ്ഞു. ക്ഷേത്രമതിൽ തകർത്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *