കണ്ണൂരിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞു. വൻ അപകടം ഒഴിവായി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *