ആനയെ തൊട്ടാൽ പണി കിട്ടും.. പേടിക്കണം ഇവനെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *