ചെമ്മീൻ ജീവൻ എടുത്തു.. അലർജി ഉണ്ടെകിൽ ഇത് ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത്..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *