ഗ്യാസ് ലോറി ഇടിച്ച് ആനയുടെ കൊമ്പ് പറിഞ്ഞു വീണു, ഈ വേദന എങ്ങനെ സഹിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *