ശബരിമല പാതയിൽ കാട്ടാന, ഭക്തർക്ക് നേരെ ആക്രമണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *