ഇടഞ്ഞ ആനയെ പാപ്പാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി തിരികെ പൂരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *