മറ്റുള്ള ആനകളെ തല്ലുന്നത് പോലെ ഈ ആനയെ തല്ലിയാൽ പാപ്പാൻ വിവരമറിയും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *