രക്ഷപ്പെടാൻ മരത്തിലേക്ക് ചാടിയ പൂജാരി ആനയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ വീണു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *