ഭക്തന്റെ ഇരുമുടിക്കെട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉഗ്ര വിഷമുള്ള പാമ്പ്..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *