ഇടഞ്ഞ് കടലിൽ ചാടിയ ആനക്ക്, മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *