പേടിച്ച് വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന വീട്ടുകാർ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച, നെഞ്ചുപൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ആ കുടുംബം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *