എത്ര വേദന സഹിച്ചാവും ഈ ആന വിടപറഞ്ഞത്, തുമ്പിക്കൈയിൽ പിടിച്ച് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ് വനപാലകൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *