കിടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആനക്കടിയിൽ കാല് തെന്നി വീണുപോയ പാപ്പാൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *