പറ വാരി തിന്നത് വിലക്കിയ പാപ്പാനെ ആന തട്ടിയെറിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അതേ പാപ്പാൻ തളച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *