വളരെ പ്രശ്നക്കാരനായ കൊമ്പൻ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെ പാപ്പാൻ്റെ ജീവനെടുത്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *