കൊലവിളിയായി നിന്ന കൊമ്പനെ ബൈക്കിൽ പാഞ്ഞെത്തി തളച്ച് മുൻ പാപ്പാൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *