കാട്ടുകൊമ്പൻ കുങ്കിയാനയുടെ കൊമ്പൊടിച്ച് ചോരയിൽ കുളിപ്പിച്ചു, ഒരാനക്കും ഈ ഗതി വരുത്തരുതേ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *