കൊമ്പിന്റെ വണ്ണവും ഭാരവും കാരണം തല താഴ്ന്നു പോയ പഷ്ണിക്കുന്തം എന്ന ആന

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *