അമരം തിരിഞ്ഞു പോയ കൊമ്പൻ . തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത മുകുന്ദൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *