തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണ് പാപ്പാൻ മരണപ്പെട്ടു, ഇടഞ്ഞ ആനയെ തളച്ച വാസുദേവൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *