ഇരട്ടചങ്കൻ ആനയ്ക് തീപ്പൊരി പാപ്പാൻ . ചങ്കൂറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *