അലർച്ചയോടെ ആന മറിഞ്ഞു വീണു, പിന്നീട് കണ്ടത് കരൾ അലിയിക്കുന്ന കാഴ്ച..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *