പുഴുവരിച്ച നിലയിൽ ആന, ഒരു ആനക്കും ഈ ഗതി വരുത്തരുതേ.. 😥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *