ശരീരം മുഴുവൻ പൊട്ടി വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങി, ജീവന് വേണ്ടി യാചിച്ച് ആന

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *