ഫുട്ബാൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ ഇടി വെട്ടി, കളിക്കാരന് ദാരുണാദ്യം.. (വീഡിയോ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *