വെള്ളക്കാരൻ മുതലയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ..? ശരീരം മുഴുവനും വെള്ള നിറം..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *