രാത്രി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ.. ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *