ആന ഇടഞ്ഞപ്പോൾ മയക്കുവെടി വച്ചു, പക്ഷെ കൊണ്ടില്ല.. പിനീട് സംഭവിച്ചത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *