ലോറി ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ, ക്യാബിനിൽ തലയിടിച്ച് ജീവൻ നഷ്ടപെട്ട കൊമ്പൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *