പാപ്പാന്മാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയ കൊമ്പൻ..

പിനീട് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ തലക്കപെട്ടു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *