ഇടഞ്ഞ് പുഴയിൽ ചാടിയെ കൊമ്പനെ കയറ്റാൻ ഉടമ ചെയ്തത് കണ്ടോ..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *