കാട്ടാനയുടെ വായിൽ പഴം വച്ചുകൊടുക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച നാട്ടുകാർ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *