ഇടഞ്ഞ ആന പാപ്പാനെ ഓടിച്ചു.. അവസാനം പാപ്പാനെ തളച്ചു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *