ശത്രുദോഷം ഇല്ലാതാകാൻ അഘോര മന്ത്രം, സമാധാനവും, സന്തോഷവും നിലനിർത്തും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *