മുതുമല മൂർത്തി ചെരിഞ്ഞു, 23 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത കൊമ്പൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *